Magazine First Edition

Contributors > Kazuki Takahashi

  • Weekly Shonen Jump 1996 No. 42 Yu-gi-oh! First Episode Kazuki Takahashi Japan
  • Weekly Shonen Jump 1996 No. 42 Yu-gi-oh! First Episode Kazuki Takahashi Japanese
  • Weekly Shonen Jump 1996 No. 42 Yu-gi-oh! First Episode Kazuki Takahashi Very Rare
  • Weekly Shonen Jump 1996 No. 42 Yu-gi-oh First Episode Magazine Comic Anime